Hanyu PinyinWade-GilesChuyin-Fuhau (Bopomofo)
aa
aiai
anan
angang
aoao
bapa
baipai
banpan
bangpang
baopau
beipei
benpên
bengpêng
bipi
bianpien
biaopiao
biepieh
binpin
bingping
bopo
bupu
cats'a
caits'ai
cants'an
cangts'ang
caots'au
cets'ê
cents'ên
cengts'êng
chach'a
chaich'ai
chanch'an
changch'ang
chaoch'ao
chech'ê
chench'ên
chengch'êng
chich'ih
chongch'ung
chouch'ou
chuch'u
chuach'ua
chuaich'uai
chuanch'uan
chuangch'uang
chuich'ui
chunch'un
chuoch'o
citzû, ts'û
congts'ung
couts'ou
cuts'u
cuits'ui
cunts'un
cuots'o
data
daitai
dantan
dangtang
daotao
de
deitei
dengtêng
diti
diantien
diaotiao
dietieh
dingting
diutiu
dongtung
doutou
dutu
duitui
duntun
duotuo
eê
êeh
eiei
enên
engêng
erêrh
fafa
fanfan
fangfang
feifei
fenfên
fengfêng
fofo
foufou
fufu
gaka
gaikai
gankan
gangkang
gaokau
gekê, ko
geikei
genkên
gengkêng
gongkung
goukou
guku
guakua
guaikuai
guankuan
guku
guikui
gunkun
guokuo
haha
haihai
hanhan
hanghang
haohau
hehê, ho
heihei
henhên
henghêng
honghung
hou
huhu
huahua
huaihuai
huanhuan
huanghuang
huihui
hunhun
huohuo
jichi
jiachia
jianchien
jiangchiang
jiaochiao
jiechieh
jinchin
jingching
jiongchiung
jiuchiu
juchü
juanchüan
juechüe, chüo
junchün
kak'a
kaik'ai
kank'an
kangk'ang
kaok'ao
kek'ê, ko
kenk'ên
kengk'êng
kongk'ung
kouk'ou
kuk'u
kuak'ua
kuaik'uai
kuank'uan
kuangk'uang
kuik'ui
kunk'un
kuok'uo
lala
lailai
lanlan
langlang
laolao
lelê, lo
leilei
lenglêng
lili
lialia
lianlien
liangliang
liaoliao
lielieh
linlin
lingling
liuliu
longlung
loulou
lulu
luanluan
lüelüeh, lüo, lio
lunlun
luoluo
mama
maimai
manman
mangmang
maomao
me
meimei
menmên
mengmêng
mimi
mianmien
miaomiao
miemieh
minmin
mingming
miumiu
momo
moumou
mumu
nana
nainai
nannan
nangnang
naonao
ne
neinei
nennên
nengnêng
nini
niannien
niangniang
niaoniao
nienieh
ninnin
ningning
niuniu
ngng
nongnung
nounou
nunu
nuannuan
nüenüeh, nüo, nio
nuolo
oo
ouou
pap'a
paip'ai
panp'an
pangp'ang
paop'ao
peip'ei
penp'ên
pengp'êng
pip'i
pianp'ien
piaop'iao
piep'ieh
pinp'in
pingp'ing
pop'o
poup'ou
pup'u
qich'i
qiach'ia
qianch'ien
qiangch'iang
qiaoch'iao
qiech'ieh
qinch'in
qingch'ing
qiongch'iung
qiuch'iu
quch'ü
quanch'üan
quech'üeh, ch'üo
qunch'ün
ranjan
rangjang
raojao
re
renjên
rengjêng
rijih
rongjung
roujou
ruju
ruijui
ruanjuan
ruijui
runjun
ruojo
sasa
saisai
sansan
sangsang
saosau
se
sensên
sengsêng
shasha
shaishai
shanshan
shangshang
shaoshao
sheshê
sheishei
shenshên
shengshêng
shishih
shoushou
shushu
shuashua
shuaishuai
shuanshuan
shuangshuang
shuishui
shunshun
shuosho
sisû, szû, ssû
songsung
sousou
susu
suansuan
suisui
sunsun
suoso
tat'a
tait'ai
tant'an
tangt'ang
taot'ao
tet'ê
tengt'êng
tit'i
tiant'ien
tiaot'iao
tiet'ieh
tingt'ing
tongt'ung
tout'ou
tut'u
tuant'uan
tuit'ui
tunt'un
tuot'uo
wawa
waiwai
wanwan
wangwang
weiwei
wenwen
wengweng
wowo
wuwu
xihsi
xiahsia
xianhsien
xianghsiang
xiaohsiao
xiehsieh
xinhsin
xinghsing
xionghsiung
xiuhsiu
xuhsü
xuanhsüan
xuehsüeh, hsüo
xunhsün
yaya
yanyan
yangyang
yaoyao
yeyeh
yiyi
yinyin
yingying
yoyo
yongyung
youyu
yu
yuanyüen
yueyüeh
yunyün
zatsa
zaitsai
zantsan
zangtsang
zaotsau
zetsê
zeitsei
zentsên
zengtsêng
zhacha
zhaichai
zhanchan
zhangshang
zhaochao
zhechê
zheichei
zhenchên
zhengchêng
zhichih
zhongchung
zhouchou
zhuchu
zhuachua
zhuaichuai
zhuanchuan
zhuangchuang
zhuichui
zhunchun
zhuocho
zitzû, tsû
zongtsung
zoutsou
zutsu
zuantsuan
zuitsui
zuntsun
zuotso